AprenderCreoleHaitiano:Let's Learn Haitian Kreyol, Aprendamos Kreyol Gratis

El Taller Infantil de Libros

Tuesday, February 8, 2011

Creole, English and Spanish: Zouti, Tools y Herramientas

Ki Sa Nou Bezwen Pou-n Bati Yon Kay – What Do We Need To Build a House?

Que Necesitamos Para Construir Una Casa?

Vokabulè – Vocabulary – Vocabulario (Mo Nouvo – New Words – Palabras Nuevas)

Nou Bezwen Zouti ak Materyo Sa Yo – We Need These Tools and Supplies – Necesitamos estos Herramientas y UtensiliosKouto – Utility Knife – Una cuchilla

Si – Hacksaw – Una sierra de arco

Klou – Nails – Unos Clavos

Mato – Hammer – Un Martillo

Nivo - Level – un Nivel

Nechèl / Echèl – Ladder – Una escalera

Bokit – Pail, bucket – Cubeta

Sentuwon Zouti – a Tool belt – Un chaleco para herramientas

Siman – Cement – Cemento

Blòk – Blocks - Block

Brik – Brick – Ladrillos

Tounvis – a screwdriver – un desarmador / destornillador

Mòtye – Concrete – Beton

Egoyin / Goyin – a handsaw – una sierra de mano

Vis – Screws – Unos tornillos

Bourèt – a wheelbarrow - una carretilla

Pèl – a shovel – una palaAlavèy Yon Siklòn Nan Pòtoprens, Ayiti – On The Eve of a Hurricane in Port-au-Prince, Haiti

Gen anpil aktivite lakay tout moun. Moun ap tcheke epi repare twou nan twatu oswa kò kay yo. Y-ap klouwe planch. Tout moun ap mache toupatou. Tèt yo chaje anpil epi yo pè. Y-ap eseye fè pwovizyon pou kay yo. Y-ap achte tout bagay. Yo bezwen gas, alumèt, flach, lanp tèt gridap. Anpil nan yo sezi pou yo wè jan pri tout bagay vi-n monte tèt nèg. Ki sa pou manman ak papa fè nan yon situyasyon konsa? Se pou yo bay timoun yo manje.

Aprè tranblemandetè ki detwi anpil kay, pa gen anpil moun ki gen kay solid ki ka reziste fòs van siklòn pote. Juskaprezan, anpil Ayisyen ap viv nan tikay kole pyese yo kouvri ak twal. Yo cho lè li fè chalè. Yo mouye lè lapli ap tonbe. Yo pèdi tout posesyon yo lè gwo van ap vante. Kondisyon sanitè yo pa bon menm. Fatra toupatou. Y-ap viv tankou refujye nan lòt peyi. Epoutan yo lakay yo. Kan yo boure ak moun ki pa ka fè anyen pou tèt yo. Yo manke zouti ak materyo. Yo pa gen lajan pou achte materyo yo nonplus. Oganizasyon nasyonal e entènasyonal ap démele yo pou ede abitan kan sa yo. San dout, gouvènman Ayisyen apresye èd sa-a anpil!

Britsoukou, moun k-ap viv nan kan yo supoze jwenn bon kay ak bildin pou yo pase sekous siklòn nan. Ki kote nou panse yo pral jwenn abri pou yo pare lapli ak siklòn?

Otorite yo di moun ka al pare siklòn nan nan legliz ak lekòl. Anpil nan bildin sa yo pa touprè yo. Pare ounon, lapli ak gwo van siklòn Tomas pote p-ap ret tan okenn moun.

Aprè siklòn sa a, ap gen anpil lòt. Kesyon nou dwe poze tèt nou sèke ki lè bon jan kay k-a pare pou moun sa yo, ki lè y-ap suspann viv nan kodisyon deplorab sa yo. Anpil Ayisyen ap plenyen ke se bòs machòkèt ki te sou mannigèt ki te konstwi tikay gouvènman an te bay yo. Y-ap mande poukisa yo pa ka reziste fòs siklòn.

Ayiti gen anpil bòs ki pare pou travay. Yo prè pou yo bati kay. Men, moun pa gen lajan. Anpil peyi devlope tankou Lèzetazuni ki te fè pwomès lajan aprè tranblemandetè-a poko bay lajan yo te pwomèt yo.

Tout bòs sa yo vle travay: bòs ebenis vle fè mèb tankou kabann, chèz ak tab. Bòs fòjwon vle fè travay an fèfoje pou galri. Bòs chapantye pa ka tann pou yo al sou chantye-a pou fè chapant. Bòs fèblantye renmen travay an fèblan. Menm Bòs Kòdonye ta renmen jwenn bon jan travay ranje soulye. Avèk travay, moun ka fè plus kòb. Yo ka achte bèl rad ak kostum ke Bòs tayè yo fè. Bèl fanm Ayisyèn ka al negosye epi koze ak koutiryèz yo. Ayisyen plus enterese bati kay yo. Yo pa renmen dòmi nan seren tankou chwal ak lòt animal. Seren an ap fè timoun ak granmoun malad. Si yo deja malad, yo pa ka geri vit. Se poutèt sa Bòs mason yo bezwen koule beton, monte mi epi bati kay. Bòs menizye yo bezwen fè pòt, fenèt ak bon jan dekorasyon an bwa Ayisyen renmen mete nan kay yo. Fò moun k-ap bati kay fè atansyon pou yo pa tonbe anba bòs machòkèt ki renmen pran kòb oswa touche san yo pa fè yon bon travay.---------------------------

Translation:

Alavèy Yon Siklòn Nan Pòtoprens, Ayiti – On The Eve of a Hurricane in Port-au-Prince, Haiti

There are lots of activities in everybody’s house. People are checking and repairing holes on the roof or the structure of their homes. They are nailing boards. Everybody is walking everywhere. They are confused and afraid. They are shopping for their home. They are buying everything. They need gas, flashlight, matches and lamps. Many of them are very surprised by the rising costs of ordinary items. What are mother and father (parents) to do in such a situation? They must feed their kids.

After the quake destroyed homes, there are not too many homes left standing, which can withstand the wind-packed forces of a hurricane. Until now, there are many Haitians who are living in tent camps, in dwellings made of cardboard, sticks and covered with cloth. They are hot when it is hot. They are wet when it is raining. They lose all their possessions when it is very windy. The sanitary conditions are not good. You can find trash and bluish water everywhere. They are living like refugees in foreign countries. Yet, they are home (in their homeland). The camps are filled with people who can not do much to improve their situation. They lack tools and materials. They do not have money to buy these supplies either. National and international organizations are trying to help the residents of these camps. Without any doubt, the Haitian government appreciates this assistance a lot.

All of a sudden, the residents of these camps are supposed to find better shelter to stay away from the hurricane’s path and shake. Where do you think they are going to find better shelter in which to stay out of the rain and hurricane?

Authorities stated that people can find shelter in churches and schools. Many of these buildings are not close to the camp residents. Ready or not, the rain and hurricane wind brought by Tomas will not wait for anybody.

After this hurricane, there will be many other hurricanes. The question we need to ask is when liveable homes will be ready for these quake survivors, or when they will stop living in these deplorable conditions. Many Haitians are complaining that the government-provided homes were built by builders who only cared about making money or those who never care about providing a good finished product. They are wondering why these dwellings can not withstand a hurricane’s strength.

Haiti has many trade professionals that are ready to work. They are ready to build homes, but people do not have money. Many first-world countries such as the U.S.A made pledges after the quake, but they have not been able to deliver the money yet.

All these trade people want to work. Cabinetmakers want to make furniture such as beds, chairs and tables. Blacksmith want to work in wrought iron for verandas. Carpenters can no t wait to go to the work site to do carpentry work. Cutlery experts want to do their thing too. Shoemakers would like to find good-paying jobs repairing shoes too. With employment, people can earn more money. They can buy better-looking clothes and suits that tailors design. All beautiful and proud Haitian women can go negotiate and chat with their designers. Haitians are more interested in building their homes. They are not used to sleeping outside like horses and other animals. Being exposed to the elements makes children and grownups sick. And if they are already sick, they can not recover quickly. That is why masons need to pour concrete, build walls and homes. Cabinet makers need to make doors, windows, and other wooden decorations Haitians enjoy putting in their homes. Those who are building their homes must be prudent to avoid being the prey of bad builders who are only interested in making money or taking advantage.

Pasar al Espanol:

En La Víspera de Un Huracán En Puerto Príncipe, Haití

Hay muchas actividades en la casa de todo el mundo. La gente verifica y repara los hoyos en el tejado y la estructura de su casa. Los dueňos de casa clavan clavos en la tabla y fijan paredes. Parecen confundidos y tienen miedo de lo que va a pasar. Van de compras para la vivienda. Compran casi lo todo. Todo el mundo camina por todas partes. Los residentes necesitan gasolina, vela o linterna, cajas de cerillas, y lámparas. Muchas de estas personas se encuentran muy sorprendidas por el costo muy alto de los artículos ordinarios. Que tienen que hacer los padres en una situación similar? Tienen que dar de comer a sus hijos.

Despuės del terremoto que destruyó muchas casas, no hay muchas casas que se quedaron de pie, que pueden aguantar, resistir las fuerzas de un huracán. Hasta ahora, hay muchos Haitianos que siguen viviendo en campamento de carpas, en moradas de cartón y de palos cubiertos con tela. Tienen calor cuando hace calor. Son mojados cuando está lluviendo. Pierden todas sus posesiones cuando hay viento. Las condiciones sanitarias no son buenas. Pueden encontrar basura y agua azulada por todas partes. Viven como si fueron refugiados en territorios extranjeros. Sin embargo viven en su país (Son pocos de los resultados del terremoto del 12 de Enero de 2010!). Los encampamentos de carpas están llenos de residentes que no pueden hacer nada para ameliorar su situación. Les faltan herramientas y utensilios. Tampoco no tienen dinero para comprar estos utensilios. Las organizaciones nacionales e internacionales intentan de ayudar a los residentes de estos encampamentos. Sin duda, el gobierno Haitiano agradece, aprecia esta ayuda mucho.

De repente, los residentes de estos encampamentos tienen que encontrar mejor abrigo contra la trayectoria y las sacudidas del huracán. En donde piensan que ellos van a encontrar mejor protección para quedarse fuera de la lluvia y del huracán?

Las autoridades indicaron que los residentes pueden encontrar abrigo en las iglesias y escuelas. Muchos de estos edificios no están cerca de los residentes en los encampamentos. Listos o no, la lluvia y el viento traidos por Tomás no van a esperar a nadie.

Después de este huracán, Tomás, más huracanes van a ocurir. La pregunta que debemos hacer es cuando casas van a estar listas para los supervivientes, damnificados del temblor de tierra o cuando van a parar de vivir en estas condiciones lamentables. Muchos Haitianos se quejan de que las cajitas temporales proveidas por el gobierno fueron construidas por constructores que se enteresaban solo en ganar dinero o a ellos no les importó proveer un buen producto. Se piden porque estas viviendas no pueden resistir las fuerzas de un huracán.

Haiti tiene muchos profesionales que estan listos para trabajar. Estan listos para construir casas. Sin embargo las personas no tienen plata. Muchos paises desarollados tales como los EE.UU prometieron ayuda financiera tras el temblor de tierra pero todavia no pueden entregar el dinero.

Todos estos profesionales quieren trabajar. Los ebanistas quieren construir mueble tales como camas, sillas y mesas. Herreros quieren hacer trabajo en hierro forjado para terraza o veranda. Los carpinteros ya no pueden esperar y quieren ir al campo de trabajo para conducir su trabajo de carpintería. Zapateros quisieran encontrar buen empleo para reparar zapatos tambien. Con el empleo, las personas pueden ganar más dinero. Pueden comprar ropas y trajes bonitos producidos por sastres. Todas las muchachas Haitianas bonitas y orgullosas pueden negociar y charlar con sus sastras. Los Haitianos se enteresan más en construir sus casas. No suelen dormir al aire libre como caballos y los demás animales. Ser expuesto a los elementos en el medio ambiente hace enfermar a los chicos y adultas. Y si ya estan enfermos, no pueden curar. Por esta razón, los albañiles necesitan vaciar concreto, levantar un muro y construir viviendas. Los ebanistas necesitan hacer puertas, ventanas y otras decoraciones que a los Haitianos les gusta poner en sus casas. Los que construyen sus casas tienen que prestar la atención para evitar a los constructores malos quienes se enteresan solamente en hacer dinero y aprovecharse de los demás.

No comments:

Post a Comment